ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen:

onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, gebeuren al onze aannemingen onder deze voorwaarden die noch stilzwijgend noch uitdrukkelijk door de opdrachtgever /bouwheer buiten werking kunnen worden gesteld. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bedingen.

2. Geldigheidsduur offerte:

tenzij anders bepaald, gelden onze offertes voor een periode van 30 kalenderdagen. We zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de opdrachtgever/bouwheer ons binnen voormelde termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

3. Prijs en prijsherziening:

onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verplaatsing- en transportkosten etc., tenzij anders vermeld. Voor facturatie in regie worden onze werkuren gerekend vanaf het verlaten tot de terugkeer naar onze onderneming. Ook nutteloze verplaatsingen en wachturen worden in rekening gebracht. Zelfs in geval van absoluut forfait, leidt elke wijziging van de lonen, sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een herziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule : p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) "P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde percentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

4. Wijzigingen en meerwerken:

alle door de opdrachtgever/bouwheer gevraagde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de meerprijs hiervan kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

5. Uitvoerings- en leveringstermijn:

de eventuele door ons opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden ervan kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens ingeval van opzet of zware fout de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de opdrachtgever/bouwheer. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de uitvoerings- en leveringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: zater-, zon- en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie- en inhaalrustdagen en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende minstens vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

6. Facturatie en betaling:

tenzij anders wordt overeengekomen, factureren wij de aannemings- prijs in maandelijkse schijven naarmate de werken vorderen. Vóór de start van de aan- neming kan een voorschot gefactureerd worden dat zal verrekend worden met de eindfactuur. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecificeerd worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en met als minimum de wettelijke rente. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 12 % met een minimum van € 125,00 euro en een maximum van 2.500,00 EUR ten titel van conventionele en forfaitaire schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit beding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis aanvaard. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

7. Verbreking/ontbinding:

indien de opdrachtgever/bouwheer geheel of gedeeltelijk afziet van de met ons overeengekomen aanneming, dan is deze conform art. 1794 B.W. gehouden ons schadeloos te stellen voor al de kosten, al de arbeid en al wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken of nagekomen bestelling, onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen indien deze 2 hoger zou liggen. Het gestorte voorschot komt ons ten goede a rato van het bedrag van de reeds uitgevoerde werken of bestelde materialen. Wanneer wij wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeren om de aanneming uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, hebben wij het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de opdrachtgever/bouwheer van de reden die de uitvoering van de aanneming verhindert. Wij zijn in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de opdrachtgever/bouwheer verschuldigd. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: natuur- omstandigheden, staking of lock-out, pandemie of lock-down, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij ons of bij één van onze leveranciers.

8. Gebreken:

De opdrachtgever/bouwheer is verplicht bij levering het geleverde te onder- zoeken op zichtbare gebreken door voorbehoud te maken op de leveringsbon, minstens ons binnen de acht dagen na ondertekening van de leveringsbon de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen ten opzichte van de overeenkomst te melden. Klachten wegens verborgen gebreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. De korte termijn waarvan sprake in art. 1648 B.W. of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen, wordt bepaald op drie maanden vanaf de levering. Wij hebben de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de gebrekkige goederen te vervangen. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onrechtstreekse schade en kunnen bovendien niet aangesproken worden wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt zijn. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na ons schriftelijk akkoord en worden getransporteerd op kosten en risico van de opdrachtgever/bouwheer. Ons akkoord om de goederen terug te nemen, houdt geen erkenning van onze aansprakelijkheid in.

9. Overdracht van risico’s:

de door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken vorderen. De opdrachtgever/bouwheer ziet erop toe dat materiaal en goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een veilige locatie kunnen geleverd worden. De opdrachtgever/bouwheer is verantwoordelijk voor schade en vervreemding van ons materiaal en ziet er tevens op toe dat onze materialen veilig kunnen gestockeerd worden.

10. Eigendomsvoorbehoud:

zelfs na hun incorporatie blijven de materialen en goederen geleverd aan de opdrachtgever/bouwheer, ook wanneer deze door hem worden gebruikt, onze eigendom tot op het ogenblik van de betaling van hun prijs. De opdrachtgever /bouwheer verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij onze eigendom blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs door de opdrachtgever/bouwheer verschuldigd zijn. Worden de goederen en materialen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen. De opdrachtgever/bouwheer draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

11. Geschillen:

bij geschillen over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de aanneming zijn enkel de rechtbanken van de plaats waar onze onderneming gevestigd is, bevoegd. Is de opdrachtgever/bouwheer een “consument” in de zin van art. I 1, 2° WER, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats waar onze onderneming gevestigd is, bevoegd. Is de opdrachtgever/bouwheer een “consument” in de zin van art. I 1, 2° WER, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats waar onze onderneming gevestigd is. Die zijn als enige bevoegd. Het Belgisch Recht is van toepassing op alle geschillen.